Daba

Reljefs pārsvarā līdzens vai lēzeni viļņots, izņemot teritoriju pagasta austrumos, Dubnas upes labajā krastā, kur reljefs izteikti sīkpauguurains. Gar Dubnas upi stiepjas pauguru grēda, no kuriem augstākais -Piparu kalns (131 m vjl.)

Pagasta teritoriju virzienā dienvidaustrumi- ziemeļrietumi tek Dubnas upe, bet dienvidu-ziemeļu virzienā, šķērsojot Dubnas ciemu, tās pieteka Medupe. Pēdējā ietek Dubnā pie pagasta ziemeļu robežas, netālu no Ornišķiem. Dubnas upe daļēji kalpo par ziemeļu robežu.

a) Lejpus Višķu ezera tās kritums (0,20 m/km) ir ievērojami mazāks nekā augštecē (0,95 m/km).

Pie pagasta ziemeļaustrumu robežas atrodas Vīragnes ezers, kas izveidojies reljefa pazeminājuma joslā uz Austrumlatvijas zemienes un Latgales augstienes robežas.

b) Piparu kalns (131 m vjl.)
Svilišķu kalns
Bicānu kalns ( 119 m vjl.)

c) upes : Dubnas upe ,
Dubnas pieteka Medupe ,
ezeri: Vīragnes ezers- kopējā platība 128,4 ha, no tiem 90,8 atrodas
Dubnas pagastā.
Ezera lielākais dziļums- 6,1 m, tam ir noteka uz Dubnas pieteku Jāšu.
Ezeru un upju virsma aizņem (165,6 ha) vai 2,6 % pagasta teritorijas.

d) purvi: Purvi aizņem 107,3 ha. Pagasta teritorijā ir Parīžu, Kjarkužu, Kaupru
un Zeiļu purvi, tie ir zemie purvi, kas radušies aizaugot senezeriem, rūpnieciski izmantojamu kūdras krājumu šajos purvos nav. Kūdras slāņa vidējais dziļums 1-1,2 m, maksimālais -2m. To veido labi sadalījusies zemā tipa kūdra.

meži: Meži klāj 25% pagasta teritorijas, vai 1662,8 ha. To platības sadrumstalotas, mežaudžu struktūra neviendabīga. Visbiežāk sastopamās koku sugas ir egle, priede, bērzs, apse. Alksnāji izveidojušies gar Dubnas un Medupes krastiem. Lielākie vienlaidus mežu masīvi atrodas pagasta rietumu malā, kā arī ziemeļaustrumos ap Dubnas upi. Pārējā pagasta teritorijā mežu ir maz.

e) derīgie izrakteņi: grants; tā atrodama pagasta ziemeļaustrumu daļā Piparu sādžas apkārtnē, kā arī netālu no Aščukiem. Pēc Valsts ģeoloģijas dienesta ziņām, nelieli perspektīvi grants krājumi varētu būt Jadrovas apkārtnē.
Smilts-atrodama Piparu sādžas apkārtnē; krājumi ir nelieli.
Kūdra- rūpnieciski izmantojamu kūdras atradņu pagastā nav.
laukakmeņu, dolomīta u.c. cieto atradņu pagastā nav.

f) aizsargājamās dabas teritorijas: pagasta robežās ir divas aizsargājamas teritorijas:
48.meža kvartāls- melno stārķu ligzdošanas vieta, kur noteikts ornitoloģiskā lieguma režīms,
49.meža kvartāls- aizsargājamais meža iecirknis.