Daugavpils novada pašvaldībai piekritīgās un īpašumā esošās zemes, kuras netiek iznomātas Dubnas pagasta pārvaldē uz 01.08.2017.

Daugavpils novada pašvaldībai piekritīgās un īpašumā esošās zemes, kuras netiek                   iznomātas  Dubnas pagasta pārvaldē uz 01.08.2017.

 

 

Nr.

p.k.

 

Zemes vienības  adrese

 

Zemes vienības

kadastra apzīmējums

 

Zemes vienības kopplatība

ha

 

Izmantošanas

mērķis

( pēc teritoriālā plānojuma)

 

Piezīmes

1. Dubna 44520040178 0,28 lauksaimniecība apaugusi ar krūmiem
2. Kutki 44520040464 1,5 lauksaimniecība apaugusi ar krūmiem
3. Somi 44520010148 1,0 lauksaimniecība apaugusi ar krūmiem
4. Petrāni 44520020087 1,8 mežu teritorija  
5. Petrāni 44520020286 0,3 lauksaimniecība  
6. Dubna 44520040519 0,3 lauksaimniecība ar cietu segumu
7. Pipari 44520030108 0,3 lauksaimniecība  
8. Dubna 44520040578 0,01 apbūves teritorija nezināmas piederības būve

 

                         

 

Valsts rezerves fonda un zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes, kuras netiek iznomātas  Dubnas pagasta pārvaldē uz 01.08.2017.

 

 

Nr.

p.k.

 

Zemes vienības  adrese

 

Zemes vienības

kadastra apzīmējums

 

Zemes vienības kopplatība

ha

 

Izmantošanas

mērķis

( pēc teritoriālā plānojuma)

 

Piezīmes

1. Mazie Stradišķi 44520010140 3,0 lauksaimniecība        apaugusi ar     krūmiem
2. Somi 44520010131 1,6 lauksaimniecība apaugusi ar                krūmiem
3. Baltači 44520010151 27,2 mežu teritorija applūstoša upes paliene
4. Dubna 44520040217 0,6 apbūves teritorija atrodas bezīpašnieka būves
5. Aščuki 44520020316 0,26 apbūves teritorija atrodas bezīpašnieka būves
6. Aščuki 44520020305 0,9 lauksaimniecība          atrodas         tranšeja
7. Aščuki 44520020171 0,5 lauksaimniecība atrodas fermas grausts
8. Rovnica     44520040603 2,3 lauksaimniecība atrodas fermas grausts
9. Rovnica 44520040604 1,1 lauksaimniecība      atrodas fermas grausts
10. Somi 44520010161   lauksaimniecība atrodas tranšeja
11. Kutki 44520040447 3,9 lauksaimniecība atrodas fermas grausti
12. Kutki 44520040656 0,6 lauksaimniecība      atrodas fermas grausti