Daugavpils novada Višķu bāriņtiesas paziņojums

                               Cien. Dubnas  pagasta IEDZĪVOTĀJI!

Daugavpils novada Višķu bāriņtiesas (turpmāk tekstā- Bāriņtiesa) kā pašvaldības izveidotas iestādes darbību ārkārtējās situācijas laikā nosaka pašvaldība, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumiem, bet, ņemot vērā Bāriņtiesas pamatuzdevumu – prioritāri nodrošināt bērna un aizgādnībā esošas personas tiesības, informējam, ka Bāriņtiesa strādā parastajā darba režīmā, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju būt uzklausītiem un saņemt informāciju par iespējamiem bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī norāda, ka tiks nodrošināta nekavējoša saņemtās informācijas pārbaude, ja būs  ziņas par iespējamu vardarbību vai cita veida bērna veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu.

Ja Jūsu rīcībā ir ziņas par bērniem, kuri atstāti bez uzraudzības vai kuri, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības ( t.i., atrodas personas, kuras uzņēmušās bērna aprūpi vecāku ceļojuma vai darba brauciena dēļ), vai arī ir bērni,  kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni, vai bērni, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā, kā arī ir informācija, ka aizgādnībā esošo personu aizgādņi neatrodas Latvijā vai nav nodrošināts nepieciešamais atbalsts personām ar ierobežotu rīcībspēju,  lūdzam par to nekavējoties ziņot Bāriņtiesai, lai Bāriņtiesa varētu veikt darbības savas kompetences ietvaros, lai tiktu nodrošināta bērnu vai personu ar ierobežotu rīcībspēju drošība, aprūpe un likumiskā pārstāvība.

PATEICAMIES  par  sapratni  un  atsaucību!

Daugavpils novada Višķu bāriņtiesa

27222012; 65449070; 29123998

e-pasts: regina.kudina@viski.lv , barintiesa@viski.lv