Funkcijas

Dubnas pagasta pārvalde veic šādus uzdevumus pagasta teritorijā:

 • organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 • gādā par pagasta teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
 • apsaimnieko iestādes valdījumā nodoto nekustamo īpašumu;
 • realizē domes noteikto politiku: iedzīvotāju izglītības jomā, kultūras jomā, veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā, aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jomā, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, rūpējoties par bezdarba samazināšanu, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un netiklības apkarošanā, attiecībā uz pašvaldības teritorijas plānojumā zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu, attiecībā uz publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošanu;
 • ielu, laukumu un vietējo ceļu būvniecība un uzturēšana;
 • savāc un sniedz domei valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
 • piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
 • veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
 • organizē skolēnu pārvadājumus;
 • piedalās ugunsgrēku dzēšanā;
 • veic izmaksas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā un nodrošina Sociālā dienesta darbiniekus ar darbavietu un transportu.
 • ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrācija, personas sniegto ziņu datorizēta apstrādes, aizsardzības un saglabāšanas nodrošināšana un to aktualizēšanas Iedzīvotāju reģistrā;
 • izsniedz izziņas un sniedz informāciju par Pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota Pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par Pašvaldības sniegtajiem komunāliem un citiem pakalpojumiem, maksu par dzīvojamo telpu īri un maksājumus par nekustamo īpašumu nomu;
 • pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
 • nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem;
 • nodrošina publiskā interneta punktu darbību.