Kultūras nams

Kultūras nama galvenās prioritātes ir organizēt sabiedrības interesēm atbilstošus pasākumus, sniegt brīvā laika pavadīšanas iespējas, popularizēt tautā latviešu gadskārtas, nostiprināt tradīcijas, kā arī iesaistīt pasākumu organizēšanā pašus pagasta iedzīvotājus.
Dubnas kultūras namā darbojas trīs kolektīvi un divi interešu pulcini:

 • folkloras kopa ,,Atzola” vadītāja M. Umbraško – 17 dalībnieki
 • bērnu vokālais ansamblis ,,Uguntiņa” vadītāja G. Pētersone -17 dalībnieki
 • bērnu vokālais ansamblis ,,Uguntiņa -1” vadītāja G.Pētersone – 7 dalībnieki
 • interešu pulciņsš – amatierteātris ,,Mulda”vadītāja M.Umbraško -17 dalībnieki
 • interešu pulciņš –ritma dejas bērniem vada A.Zeile. – 10 dalībnieku

Kolektīvos darbojas 44 dalībnieki un 24 dalībnieki interešu pulciņos. Kopā kolektīvos un pulciņos darbojas 68 dalībnieki, bet jāatzīmē, ko lielākā daļa no pašdarbniekiem ir vieni un tie paši entuziasti, kas savu brīvo laiku pavada lietderīgi un sniedz patīkamus brīžus apkārtējiem.
Pašdarbības kolektīvu dalībnieki ir sasnieguši labus rezultātus skatēs un konkursos.
Vokālajam ansamblim ,,Uguntiņa”vidējai grupai piešķirts 2.pakāpes diploms, par piedalīšanos vokālo ansambļu koncertskatē ,,Pavasara dziesma -2016”. Daugavpils novada Kultūras centrā. un ,,Uguntiņa -1” jaunākai grupai piešķirts 3.pakāpes diploms par piedalīšanos vokālo ansambļu koncertskatē ,,Pavasara dziesma -2016”.Daugavpils novada Kultūras centrā.
Interešu grupai ,,Dance is my feeling” (vadītāja Agrita Zeile) piedalījas MŪSDIENU DEJU FESTIVĀLĀ ,,SNOW DANCE 2016 ”   KONCERTSKATĒ un ieguva II pakāpi.

Folkloras kopa ,,Atzola”  piedalījās festivālā ,,Baltica-2015”
Kultūras namā strādā 5 darbinieki: kn direktore, divas ansambļu vadītājas, garderobiste, apkopēja.
Organizējot pasākumus vadāmies no sastādītā darba plāna.
2015. gadā Dubnas kultūras namā notika 12 bezmaksas un 2 maksas pasākumi. Pasākumi ir labi apmeklēti, tāpēc ir patīkami strādāt un ir vēlēšanās pielietot jaunās idejas, kuras mēs saņemam mācību semināros un tiekoties ar  kolēgiem. Līdzekļi pasākumiem tiek iedalīti no pašvaldības budžeta saskaņā ar sastādīto darba plānu un pasākumu tāmi.

Dubnas kultūras namā tika rīkoti sekojoši pasākumi:

 1. Konkurss ,,Cālis”,
 2. Starptautiekās sieviešu dienas pasākums ,,Sieviete, esi mana Dieviete”
 3. Lieldienu pasākums ,,Lieldieniņas šurpu brauca ar visām oliņām”
 4. Ielīgošanas pasākums ,,Kad Dubnā saulīte rotājas”
 5. Dubnas pagasta svētki
 6. Bērnu un jauniešu pasākums ,,Vasariņai aizejot”
 7. Senioru balle
 8. Ražas svētki
 9. Mis un Misters Dubna
 10. LR proklamēšanas 97.gadadiena
 11. Amatierteātra interešu grupas ,,Mulda” Ziemassvētku pasākums – izrāde ,,Zīmassvātku peirāgs”
 12. Ziemassvētku pasākums bērniem ,,Konfekšu grozs”

Kultūras nama kolektīvi gada laikā ar savām programmām ir piedalījušies sava novada, citu novadu, republikas un citu republiku organizētajos pasākumos.

Dubnas kultūras nama amatierkolektīvu un interešu

grupu grafiks vasaras periodā

 

Nosaukums

 

Nodarbības Vadītāja
 

 

Folkloras kopa ,,Atzola”

 

 

 

 

 

Pirmdienās

plkst.12.00-14.00

 

 

Marija Umbraško

Bērnu vokālais ansamblis –

Jaunākā grupa

 

Pirmdienās  plkst.15.00-16.00

Ceturtdienās

plkst. 15.00- 16.00

 

Guna Pētersone

Bērnu vokālais ansamblis-

Vidējā grupa

Pirmdienās  plkst.16.00-17.00

Ceturtdienās

plkst. 16.00- 17.00

 

Guna Pētersone

 

Amatierteātra interešu grupa ,,Mulda”

 

Pirmdienās

Plkst.14.00-16.00

 

 

Marija Umbraško

 

Darba plāns 2016.gadam

 

 

1.

 

 6.februārī

 

Meteņdienas jampadracis
2. 5.martā Sieviešu dienai veltīts pasākums

,, Skaistuma karaliene”

3. 27.martā Lieldienu pasākums ,,Zaķu lielā diena”
4. 1.jūnijā Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas pasākums

,, Mana mīļākā puķe”

5. 22.jūnijā  Jāņu ielīgošana ,,Par gadskārtu Jānīt’s nāca”

Zaļumballe

6. 9.jūlijs Dubnas pagasta svētki

 

7. 23.augustā

 

,,Vasariņa projām steidzas”
8. 30.septembrī

 

Senioru pasākums ,,Draugu pulkā”
9. 15.oktobrī

 

Ražas svētki
10. 17.novembrī

 

LR proklamēšanas 98.gadadienas pasākums
11. 2016.g.25.decembrī

 

Ziemassvētku pasākums  ,,Eglīte smaržo un mirdz…”
12. 2016.g. 28.decembrī

 

Ziemassvētku eglītes pasākums bērniem ,,Kopā ar meža draugiem”

 

Nākotnē vēl ir daudz labu ideju, jācer, ka izdosies tās realizēt.

Telpu noma Dubnas kultūras namā un maksas pakalpojumi

Kultūras nama zāle 1 stunda- EUR 7.00
Diskotēkā ieeja 1cilvēks- EUR 1,50

Ballē ieeja 1cilvēks – EUR 2,50

Kontaktinformācija:

Janīna Bēķe
t. 65475230
mob.t. 28664534
e-pasts: janina.beke@dubna.lv