Kultūras nams

Kultūras nama galvenās prioritātes 2018.gadā ir organizēt sabiedrības interesēm atbilstošus pasākumus, sniegt brīvā laika pavadīšanas iespējas, popularizēt tautā latviešu gadskārtas, nostiprināt tradīcijas, piedalīties pagasta, novada un republikas mēroga rīkotajos pasākumos, kā arī iesaistīt pasākumu organizēšanā pašus pagasta iedzīvotājus. Atbalstīt un organizēt amatierkolektīvu aktivitātes, sekmēt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.

Kultūras nama darbība notiek vadoties pēc sastādītā darba plāna un iedalītajiem līdzekļiem pasākumu norisei.

Kultūras namā darbojas 3 kolektīvi un 2 interešu grupas.

Folkloras kopā ,,Atzola” ir 14 dalībnieku, bērnu vokālajā ansamblī ,,Uguntiņa” un ,,Uguntiņa -1”

26 dalībnieki, interešu grupā ,,Mulda”15 dalībnieki, jauniešu

interešu grupā ,,BANZ” 4 dalībnieki.

2018.gada laikā Dubnas kultūras namā tika rīkoti 11 pagasta mēroga pasākumi. un KN kolektīvi piedalījās 9 izbraukuma pasākumos.

 

Kultūras nama kolektīvi darbojas pēc sastādītā darba plāna un iedalītajiem līdzekļiem  pasākuma organizēšanai.

 

Darba plāns 2018.g.

 

Folkloras kopa ,,Atzolai –  10” gadu jubilejas pasākums, kurā piedalījās 9 folkloras kopas. Pasākumu papildināja .austo segu izstāde-noformējums.

 

Baltā galdauta svētki ar plašu galdautu un dvieļu izstādi,

kuru papildināja ,,Viensētu koka arhitektūras savdabība Dienvidlatgalē” fotogrāfiju izstāde, tikšanās ar novadnieku- vēstnieku Albertu Sarkani un koncerts.

 

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums ,,Dari pats un iesaisti citus”

 

Jāņu ielīgošanas pasākums ,,Kuriet Jāņu uguntiņu”

 

Dubnas pagasta svētki ,,Es savam pagastam”

 

Bērnu un jauniešu izbraukuma pasākums –,, Apskati un apskauj Latviju”: Pilskalnes Siguldiņa, Nīcgales Lielais akmens.

 

Bērnu pasākums ,,Sveika skola”

Senioru saviesīgs pasākums ,,Kad draugi tiekas”

Pasākumu papildināja senioru rokdarbu izstāde un KN pašdarbnieku koncerts

 

LR proklamēšanas 100 gadadienas svinīgs pasākums.

 

Ziemassvētku pasākums bērniem ,, Piparkūka un viņas draugi”

 

Vecgada balle ,,Lai ir laimīgs Jaunais gads”

 

 

Izbraukuma pasākumi:

 

2018.gadā kolektīvi daudz ir ceļojuši, lai piedalītos Daugavpils novada, kaimiņu novadu un republikas rīkotajos pasākumos.

 

Folkloras kopa ,,Atzola” dziedošo gadu uzsāka ar novada un Vaboles KN rīkoto pasākumu ,,Aizgavienī cīmūs braucu”.

 

Starptautiskajā Tautas Mākslas festivālā

,,Augšdaugava 2018”

Pasākumā piedalījās interešu amatierteātris,,Mulda”

 

Folkloras kopa ,,Atzola”  piedalījās folkloras festivālā ,,Baltica -2018” Rīgā un Brīvdabas muzejā

 

Festivāla ,,Baltica -2018” ietvatos piedalījās saulgriežu pasākumā Dagdā

 

XXVI Latviešu dziesmu un XVI Deju svētki Rīgā

 

Rušonas TN amaiertteātra kolektīvu saietā  ,,Iz sitīna” saspēlē

,,Dīvs redz vysu, bet kaimiņu sābri vairok”

 

 

Bērnu vokālais ansamblis ,,Uguntiņa” piedalījās Višķu pagasta svētkos.

 

Bērnu vokālais ansamblis ,,Uguntiņa” piedalījās Kalupes pagasta Miķeļdienas  pasākumā.

 

Folkloras kopa ,,Atzola” piedalījās folkloras kopu sadziedāšanās svētkos Šķeltovas TN.

 

Telpu noma Dubnas kultūras namā un maksas pakalpojumi

Kultūras nama zāle 1 stunda- EUR 7.00
Diskotēkā ieeja 1 cilvēks- EUR 1,50

Ballē ieeja 1 cilvēks – EUR 2,50

Kontaktinformācija:

Janīna Bēķe
t. 65475230
mob.t. 28664534
e-pasts: janina.beke@dubna.lv

2019.gada darba plāns  

Kultūras nama darbs 2017.gadā

Kultūras nama darbs 2016. gadā