Par pagastu

Dub_KontursPlatība (km2) 64

Iedzīvotāju skaits uz

2016.gadā 2017.gadā 2018.gadā 2019.gadā 2020.gadā
821

 

787

(-34)

756

(-31)

735

(-29)

722

(-13)

 

 

 

Reģistrētas dzimšanas Reģistrētas miršanas
2017 2018 2019 2017 2018 2019
3 5 2 11 10 6

 

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs:
Latvieši 50,5%
Krievi 36,0%
Poļi 4,9%
Baltkrievi 4,2%
Citi 4,5%

Dubnas pagasta lielākā daļa atrodas Austrumlatvijas zemienes Jersikas līdzenumā, tikai austrumu daļā sākas Latgales augstienes Feimaņu paugurainie. Reljefs līdzeni viļņots, tikai starp Dubnu un Vīragnes ezeru stiepjas pauguru grēda, kur Piparu kalna augstums sasniedz 130.8 m vjl. Pagasta austrumu daļu šķērso un tālāk pa ziemeļu robežu plašā seklā ieleja tek Daugavas pieteka Dubna. Upes platums vidēji ir 20m, dziļums 1.5 m , vidējais ūdenslīmenis vietā, kur tā iztek no pagasta teritorijas ir aptuveni 96.4. m. Pagasta vidusdaļu Z-D virzienā šķērso tās pieteka Medupe. Dubnas pagasta ZA stūrī atrodas Vīragnes ezers. Tā kopējā platība ir 128.4 ha. Dubnas pagastā atrodas 90.8 ha. Ezers atrodas 100.5 m vjl, lielākais dziļums 6.1 m, krasti lēzeni.

Pagastā atrodas vairāki zemie purvi, no kuriem lielākie ir Parižas (platība 376 ha), Kjarkužu (platība 120 ha) un Kaupru (platība 192 ha) purvs. Dubnas pagasta rietumu malā iesniedzas lielie Dubnas un Zaļumu mežu masīvi. Pie Pipariem un Aščukiem ir nelielas grants un smilts atradnes.
Dubnas pagasta teritorija aizņem 64 km2 jeb 6424,9 ha. Kopējais ceļu garums Dubnas pagastā ir 65,04 km.
A klases – 37.08 km
B klases – 3.72 km
C klases – 17.17 km
Dubnas ciema ielu garums – 2.579 km

Dubnas pagastā darbojas  SIA “ARD” segu un spilvenu ražotne. Ir divi veikali, Dubnas pasta nodaļa.
Pagastu šķērso 1.šķiras autoceļi Viļāni – Špoģi (P58), Višķi – Nīcgale (P64), 2 šķiras autoceļi Maļinova-Kutki (V681), Špoģi-Upmala (V682). Pa pagasta austrumu robežu iet Daugavpils-Rēzeknes dzc.līnija.

Dubnas pagastā darbojas Romas katoļu Jēzus Sirds draudze un Aščuku vecticībnieku kopiena.
Dubnas pagastā atrodas divi valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi Svilišķu pilskalns un Piparu senkapi. Aizsargājamu dabas teritoriju skaitā var atzīmēt vairākus meža kvartālus 48.meža kvartāls – mazā ērgļa ligzdošanas vieta un 49.kvartāls – pašlaik tiek veikta augu inventarizācija. Atbilstoši 30.01.2001. Ministru kabineta noteikumu “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” prasībām šajās teritorijās tiks veidoti mikroliegumi.

Dubnas pagasta pārvalde saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” pilda valsts vietējās pārvaldes un sociāli ekonomiskās attīstības, kultūras un izglītības funkcijas savā administratīvajā teritorijā.

Dubnas pagasta pārvalde veic šādus uzdevumus pagasta teritorijā:

 • organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 • gādā par pagasta teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
 • apsaimnieko iestādes valdījumā nodoto nekustamo īpašumu;
 • realizē domes noteikto politiku iedzīvotāju izglītības jomā, kultūras jomā, veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā, aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jomā, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, rūpējoties par bezdarba samazināšanu, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un netiklības apkarošanā, attiecībā uz pašvaldības teritorijas plānojumā zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu, attiecībā uz publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošanu;
 • ielu, laukumu un vietējo ceļu būvniecība un uzturēšana;
 • savāc un sniedz domei valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
 • piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
 • veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
 • organizē skolēnu pārvadājumus;
 • piedalās ugunsgrēku dzēšanā;
 • veic izmaksas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā un nodrošina Sociālā dienesta darbiniekus ar darbavietu un transportu.
 • ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrācija, personas sniegto ziņu datorizēta apstrādes, aizsardzības un saglabāšanas nodrošināšana un to aktualizēšanas Iedzīvotāju reģistrā;
 • izsniedz izziņas un sniedz informāciju par Pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota Pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par Pašvaldības sniegtajiem komunāliem un citiem pakalpojumiem, maksu par dzīvojamo telpu īri un maksājumus par nekustamo īpašumu nomu;
 • pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
 • nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem;
 • nodrošina publiskā interneta punktu darbību.

Dubnas pagasta pārvaldei ir šādas strukūrvienības

 • bibliotēka;
 • kultūras nams;
 • feldšeru- vecmāšu punkts;
 • komunālā saimniecība;
 • kanceleja;

   Dubnas pagasta kapu apsaimniekošana.

Kapu apsaimniekošanas funkcijas veic Edgars Skreivers tālr. 29764639

Kapu pārzinis veic  apbedījuma vietu ierādīšanu, reģistrēšanu žurnālā, kā arī seko kārtībai kapsētās.

Pagasta kapsētu teritorija aizņem 6.44 ha un uz 2020.gada 1. janvāri ir reģistrētas 3526 kapavietas.

Kapsētas nosaukums Platība Apbēdijumu skaits
Dubna 1,08 591
Zarāni 1,04 744
Klobāni 1,05 454
Lāči 0,96 446
Petrānu 1,14 564
Jadrova 0,88 411
Kondavnieki 0.29  313

Mūsu adrese
Nākotnes ielā 1a, Dubna,
Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5443
Tālr. 65475217, 65475232 e-pasts parvalde@dubna.lv