Sociālais darbs

Dubnas pagasta pārvaldes sociālā darbinieka darbības lauks

 1. Sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem
 2. Piedalās sociāli ekonomiskās situācijas izpētē, analīzē un uz šī pamata izstrādā sociālās palīdzības attīstības koncepcijas un mērķprogrammas
 3. Izveido datu bāzi par sociālās palīdzības saņēmējiem un sniegtās palīdzības apjomu
 4. Sagatavo un iesniedz izskatīšanai padomē priekšlikumus par sociālo palīdzību, jaunu sociālo pakalpojumu veidu ieviešanu
 5. Apkopo informāciju par humāno palīdzību un koordinē humānās palīdzības sadali pašvaldības teritorijā
 6. Sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām sociālās palīdzības un pakalpojumu jautājumu risināšanā
 7. Sadarbojas ar sabiedriskām organizācijām, ar citām juridiskām un fiziskām personām sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanā
 8. Informē pašvaldības iedzīvotājus par to tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem un tiesību realizācijas mehānismu
 9. Piedalīties sociālo darbinieku apmācībās un kvalifikācijas celšanas kursos
 10. Nodrošina grāmatvedības dokumentu noformēšanu sociālo pabalstu saņemšanai
 11. Sastāda un iesniedz attiecīgajām institūcijām noteiktajos termiņos pārskatus un atskaites
 12. Veic citus uzdevumus sociālās palīdzības un pakalpojumu jomā, kas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu nodoti pašvaldības kompetencē
 •  darbs ar veciem ļaudīm un invalīdiem
 •  darbs ar bērniem un jauniešiem
 •  darbs ar ģimenēm
 •  darbs ar bezdarbniekiem u.c. mazaizsargātām grupām
 1. Veic pagastā dzīvojošo bērnu un skolēnu uzskaiti.

Sociāla darbinieka darba laiks

PIEŅEMŠANAS LAIKS PIRMD. 8.30– 17.00
TREŠD. 8.30 – 16.00

DARBA LAIKS
PIRMD. 8.00 – 17.30
OTRD. 8.00 – 16.30
TREŠD. 8.00 – 16.30
CETURD. 8.00 – 16.30
PIEKTD. 8.00 – 15.30

PUSDIENĀS 12.00 – 12.30
Saistošie noteikumi Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā  17Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā 17 (1)Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībās 15

Sīkāka informācija par pabalstiem Daugavpils novada domes mājas lapā  http://www.daugavpilsnovads.lv/